Sport i rekreacja w obiektywie – konkurs dla uczniów IX LO im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

                    SPORT I REKREACJA W OBIEKTYWIE

Regulamin konkursu fotograficzno- sportowego „Sport i rekreacja  w obiektywie”

Cele konkursu

 1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi  na prozdrowotne walory aktywności ruchowej, szczególnie w czasie pandemii oraz izolacji społecznej
 2. Promowanie zdrowego stylu życia
 3. Dzielenie się z innymi pasją fotografowania

Zasady konkursu

 1. Na fotografii musi być uchwycona aktywność sportowa nasza własna bądź innej osoby ,czy osób. Dopuszcza się ponadto również aktywność rekreacyjną,np. trekking w górach, nordic walking, marszobieg, wycieczkę rowerową itp.
 1. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia wraz z opisem

Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzno-sportowy „ Sport I rekreacja  w obiektywie ”, zwany dalej „Konkursem”.

1.2 Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych, zwanych dalej „Uczestnikami”. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie  IX LO im. Wisławy Szymborskiej  w Sosnowcu – za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego Uczestnika, wyrażoną poprzez podpisanie  zgody na udział w w/w konkursie

1.3 Inicjatorem Konkursu są nauczyciele wychowania fizycznego IX LO im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu.

Terminy

2.1 Termin na przesyłanie zdjęć konkursowych   od dnia  22.03.2021 do dnia 18.04.2021r

2.2 Prace należy przesyłać do nauczyciela wychowania fizycznego, z którym uczestnik ma zajęcia poprzez  gmail.

2 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi  dnia 26 kwietnia  2021 r.

2.4 Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz facebooku Organizatora

2.5. Organizator powiadomi Laureatów drogą elektroniczną

Zasady Konkursu

3.1  Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3.2  Nie dopuszcza się zgłoszeń zbiorowych.

3.3  Fotografie do Konkursu muszą być wykonane w czasie rzeczywistym, tj. w czasie trwania konkursu

3.4 Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, nie biorą udziału w Konkursie,

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń obejmujących Fotografie, które naruszają obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich.

3.6 Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego warunków;

3.7 Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z realizacją Konkursu oraz zgodę na publikację wizerunku osoby fotografowanej

4) Uczestnik jest autorem Fotografii

5) Fotografie zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu;

6) Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania oraz przekazania Organizatorowi zgody osoby, której wizerunek zawiera Fotografia, na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Fotografii;

7) Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Fotografii, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać;

8) przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

Wymagania dotyczące Fotografii

 • Fotografie mogą być wykonane w technice cyfrowej albo analogowej.
 • Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG
 • Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.
 • Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików. Zabronione jest zwiększanie oryginalnej rozdzielczości Fotografii.

Nagrody

Organizator przewiduje następujące nagrody:

1) jedną nagrodę główną, za najlepszą fotografię w Konkursie – nagroda w formie bonu do sklepu “ EMPIK” w wysokości 100 PLN

2) nagrodę za zajęcie I I miejsca –  bon do sklepu EMPIK w wysokości 70 PLN

3)  nagrodę  za zajęcie III miejsca – bon do sklepu EMPIK   w wysokości 50 PLN

Nagrody zostaną przekazane  Laureatom poprzez sekretariat szkoły

Postanowienia końcowe

 • Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 • Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).
 • Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.