Status prawny szkoły

IX Liceum Ogólnokształcące jest jednostką prowadzoną przez gminę Sosnowiec, działająca na zasadach jednostki budżetowej. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach, delegatura w Sosnowcu.

Szkoła kształci i wychowuje uczniów kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Konwencji o Prawach Dziecka.


W realizacji swoich zadań szkoła respektuje przepisy prawa określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). Szkoła posiada Statut Szkoły.


Opublikował: Rafal Zawislak
Publikacja dnia: 03.03.2018
Podpisał: Rafal Zawislak
Dokument z dnia: 03.03.2018
Dokument oglądany razy: 446
20.11.2019 // ixlo.sosnowiec.pl/bip