bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na wolne stanowisko pracy - samodzielny referent ds administracyjno - gospodarczych

26.09.2019

DYREKTOR
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOSNOWCU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SAMODZIELNY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZYCH
(pełny etat )


1. Wymagania formalne
1) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)
2) wykształcenie wyższe
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
4) niekaralność.
2. Wymagania dodatkowe
1) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, prawa oświatowego, prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
2) biegła obsługa programów komputerowych (pakiet Microsoft Office)
3) wysoka kultura osobista, umiejętność reprezentowania szkoły w kontaktach z instytucjami
4) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość
5) umiejętności analitycznego myślenia, organizacji pracy własnej, pracy w zespole
3. Zakres wykonywanych zadań
1) planowanie potrzeb szkoły w zakresie zapewnienia środków do prawidłowego jej funkcjonowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacja zadań w tym zakresie (w tym prowadzenie dokumentacji)
2) zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe, materiały kancelaryjne i biurowe, środki czystości itp.
3) prowadzenie pełnej dokumentacji prac remontowych, naprawczych, inwestycyjnych i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem
4) prowadzenie książki obiektu: przeglądy techniczne budynku
5) sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników obsługi
6) prowadzenie pełnej dokumentacji majątku
7) sprawowanie nadzoru na stanem bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacja zabezpieczenia i ochrony mienia szkoły
8) merytoryczna kontrola dokumentów przekazywanych do księgowości
9) sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji, remontów, aktualizowanie danych oraz wykonywanie innych sprawozdań, opracowań, zestawień wg potrzeb
10) wykorzystywanie i obsługa w codziennej praktyce programów komputerowych
i sprawozdań elektronicznych z zakresu , GUS
11) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, w tym obsługi interesantów
4. Informacja o warunkach pracy
 wymiar czasu pracy: pełny etat
 umowa o pracę na czas określony (z możliwością w przyszłości podpisania umowy na czas nieokreślony)
 miejsce pracy: IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu
 rozpoczęcie pracy: październik 2019 r.
5. Wymagane dokumenty
1) CV i list motywacyjny
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy (kopie)
4) oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
5) zaświadczenie o niekaralności /tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/
6) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem
6. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w zaklejonej kopercie na adres:
IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, ul. Jana Dormana 9a, 41-219 Sosnowiec,
z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjno – gospodarczych” do dnia 11 pażdziernika 2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły).
Oferty, które wpłyną po 11 pażdziernika 2019r. lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Przesłanych dokumentów nie zwracamy; o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie; oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO, podajemy poniższe informacje.
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu.
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem
w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu.
3) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
4) Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór, zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
6) W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
a) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),
b) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),
c) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),
e) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach określonych w art. 21 RODO).
7) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia naboru kandydatów, jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
9) Podanie przez Panią / Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt. 8 jest dobrowolne.

Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu
mgr Ewelina Stasik

Opublikował: ewelina stasik
Publikacja dnia: 26.09.2019

Dokument oglądany razy: 25
« inne aktualności