rozmiar tekstu
Strona główna > Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://ssdip.bip.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017.09.01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.11.26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 09.02.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Zaręba- Daniel, lo9@sosnowiec.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 263 24 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny budynek szkoły

  1. Obsługa komunikacyjna działki szkoły odbywa od strony ul. Szymanowskiego. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej: Przystanek Zagórze Technikum,  Przystanek Zagórze Dmowskiego,  Przystanek Zagórze Mec. Do budynku prowadzi jedno wejście główne; do wejścia prowadzą schody i nie ma ograniczeń w postaci progów. Wejście nie jest ogólnodostępne, w godzinach pracy szkoły do budynku można wejść korzystając z domofonu. Przy wejściu do szkoły znajduje się portiernia, w której pracownicy obsługi udzielają niezbędnych informacji.
  2. Sekretariat, pokój dyrektora szkoły, pokój nauczycielski znajdują się na parterze budynku. Pokój pedagoga, psychologa i szkolnego doradcy zawodowego znajduje się na pierwszym piętrze. Pokój wicedyrektorów znajduje się na drugim piętrze. Z korytarza na parterze jest dostęp tylko do części sal lekcyjnych. Do pozostałych sal prowadzą schody. W budynku nie ma wind. W szkole nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
  3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
  4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

Współpracujemy z: