rozmiar tekstu
Strona główna > Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA OGÓLNA

Informujemy, że IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Jana Dormana 9a w Sosnowcu, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jana Dormana 9a, 41-219 Sosnowiec lub pocztą elektroniczną pod adresem: lo9@sosnowiec.edu.pl .
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – pana Przemysława Szewczyka, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: p.szewczyk@cuwsosnowiec.pl lub telefonicznie pod numerem: 32 291-37-24 wewnętrzny 217.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora ustawowych i statutowych zadań, gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi  (art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Państwa dane mogą być również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. W każdym przypadku poinformujemy Państwa o dokładnej podstawie prawnej i celu przetwarzania Państwa danych.
 6. Państwa dane osobowe możemy udostępniać CKE, OKE, SIO, ZUS oraz podmiotom, które sprawują obsługę księgową, świadczą usługi informatyczne, usługi prawnicze.
 7. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres przechowania dokumentacji określony w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j. ze zm.).
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
  3. prawo żądania usunięcia Państwa danych;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 10. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności uniemożliwienie nam wywiązania się z ustawowych obowiązków oraz brak możliwości wykonania Państwa obowiązków lub realizacji Państwa uprawnień.
 12. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody lub są niezbędne do wykonania umowy, możemy odmówić zawarcia umowy lub nie wykonać innych czynności, do których niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych.
 13. Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w IX LO danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 14. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.
 15. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez IX LO w Sosnowcu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony mienia. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 263 24 23.

Współpracujemy z: