rozmiar tekstu
Strona główna > Matematyka bez granic

Matematyka bez granic

Ideą Międzynarodowego Konkursu  „Matematyka bez granic”  jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy:

 • krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata,
 • szkołami danego regionu,
 • matematyką i językami obcymi,
 • szkołami publicznymi i niepublicznymi,
 • samymi uczniami.

Konkurs ma na celu podniesienie:

 • zainteresowania uczniów matematyką,
 • poziomu pracy w grupach,
 • stopnia zaangażowania wszystkich uczestników grup w realizacji wspólnie ustalonego celu,
 • własnej inicjatywy i rozwijanie twórczej aktywności uczniów,,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupach,
 • stopnia opanowania języków obcych.

Wyciąg z regulaminu Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic”

1. W konkursie biorą udział całe klasy:  wersja Junior (klasy piąte i szóste szkół podstawowych), wersja Senior (klasy ósme szkół podstawowych i klasy pierwsze szkół ponadpodstawowych).    W każdej z dwóch  powyższych kategorii wyniki są klasyfikowane procentowo (ilość zdobytych punktów/wszystkie możliwe do zdobycia)

2. Udział w konkursie (w kolejnej edycji) zgłaszany jest zgodnie z terminarzem obowiązującym w danej edycji za zgodą całej klasy, nauczyciela matematyki i dyrektora szkoły na formularzu przygotowanym przez KKO MK „MBG”. Podpisany i opatrzony pieczęcią formularz powinien być przesłany pocztą tradycyjną na adres najbliższego RKO MK „MBG” bądź na adres KKO MK „MBG”.

3. Etap wstępny odbywa się zgodnie z terminarzem obowiązującym w danej edycji i jest przeprowadzany przez nauczycieli matematyki w danej szkole. Zadania wstępne wraz ze schematem oceniania i kluczem rozwiązań otrzymują nauczyciele koordynujący przebieg konkursu w szkole pocztą elektroniczną. Zadania z etapu wstępnego są treningiem do rozwiązywania zadań finałowych. W ustalonym przez siebie terminie uczniowie powinni spróbować samodzielnie, dzieląc się na odpowiednie podzespoły, rozwiązać zadania wstępne. Rozwiązane zadania sprawdza nauczyciel matematyki i ocenia według otrzymanego klucza. Powinien on również omówić sposoby rozwiązania podane przez uczniów, wskazać błędy, przedstawić możliwe prawidłowe rozwiązania.

4. Stopień trudności i liczba zadań konkursowych zależą od kategorii wiekowej uczestników (8 zadań dla klas piątych, 9 zadań dla klas szóstych szkoły podstawowej, 10 dla klas ósmych, 13 dla klas pierwszych szkół ponadpodstawowych).

5. Pierwsze zadanie podawane jest w języku obcym (angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim). Należy je przetłumaczyć, rozwiązać i rozwiązanie podać w wybranym języku obcym.

6. W rozwiązaniu zadań konkursowych uczestniczy cała klasa (np. pracując w odpowiednio dobranych grupach).

7. Oceniana jest również strona graficzna i estetyka przedstawionych rozwiązań.

8. Uczniowie mogą korzystać za słowników językowych, przyborów geometrycznych, nożyczek, kredek i flamastrów.

9. Podczas zawodów finałowych nadzór nad klasami-uczestnikami konkursu sprawują wyłącznie nauczyciele, którzy nie uczą matematyki ani języków obcych w danej szkole.

10. Etap finałowy konkursu każdego roku odbywa się w tym samym dniu w ponad 27 krajach świata. Polega on na pisemnym, samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych.

11. Prace uczestników konkursu z etapu finałowego są sprawdzane przez członków Komisji Sprawdzających powoływanych przez Regionalne Komitety Organizacyjne MK „MBG”.   W skład komisji wchodzą nauczyciele koordynatorzy szkolni konkursu z każdej szkoły biorącej udział w konkursie (lub wyznaczeni przez dyrektora szkoły inni nauczyciele matematyki lub języków obcych -w zastępstwie za koordynatorów szkolnych ).

12. Obowiązkiem dyrektora szkoły przystępującej do konkursu jest oddelegowanie nauczyciela do sprawdzania prac konkursowych w Komisji Sprawdzającej prace, w dniu podanym przez Przewodniczącego RKO MBG.

13. Przewodniczący Regionalnego Komitetu Organizacyjnego może zdyskwalifikować uczestników szkoły w przypadku braku w komisji sprawdzającej nauczyciela TEJ PLACÓWKI (nieobecność nieusprawiedliwiona). Prace uczestników (klas) takiej szkoły nie będą sprawdzane ani oceniane przez komisję w danej edycji konkursu.

 

Terminarz XXXIV MK “MBG” Senior /Junior edycja (2022/2023)

 1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do 23 grudnia 2022 roku
 2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2023 roku
 3. Finał SENIOR:  9 marca 2023r. godz. 10.00
 4. Finał JUNIOR : 7 marca 2023r. godz. 10.00
 5. Sprawdzenie prac w RKO MBG: 26 maja 2023 r.  
 6. Wręczenie dyplomów laureatom konkursu   5 czerwca  2023 r.  Uniwersytet Ekonomiczny                     w Katowicach.

 

                Edycja 2023  RKO MBG Śląsk-klasyfikacja finałowa

JUNIOR klasyfikacja finałowa 2023

Senior klasyfikacja finałowa 2023

UWAGA! Klasy ósme nie uzyskały miejsc na podium w tej edycji.

 

 

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI :

 • EDYCJA 2021/2022

 klasy ósme SP nie uzyskały miejsc na podium! 

MBG OFICJALNE WYNIKI 2022

 

 • EDYCJA 202O/2021

Śląsk edycja _2020_2021

 • EDYCJA 2019/2020

MBG SENIOR 2019/20

MBG JUNIOR 2019/20

 

Więcej informacji na stronie : http://www.mbg.uz.zgora.pl

 

PRZYKŁADOWE ZADANIA:

Etap wstępny Junior 2021

Etap wstępny Senior 2021

FINAL2020Junior

MK_MbG_2021_2022_Senior-EW

HONOROWY PATRONAT: 

PARTNERZY KONKURSU w edycji 2022/2023:

 

 

PARTNERZY KONKURSU  w edycji 2021/2022 :

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Regionalny Komitet Organizacyjny MK MBG w woj. śląskim:

 Katarzyna Budziłek-Jurek :   przewodnicząca komitetu , IX LO im. W. Szymborskiej w  Sosnowcu

 Marta Heblik :  zastępca przewodniczącej, IN ALTUM LO Katowice

 Regionalny Komitet Organizacyjny  MK MBG :  IX LO im. W. Szymborskiej w SOSNOWCU, ul. Dormana 9a

 

Współpracujemy z: