rozmiar tekstu
Strona główna > Szkolimy się dla Was – mobilność kadry edukacji szkolnej w IX LO

Szkolimy się dla Was – mobilność kadry edukacji szkolnej w IX LO

ERASMUS+  MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ NOWA SZKOŁA – NOWY START

to kolejny projekt, na który nasza szkoła pozyskała w tym roku środki z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Projekt NOWA SZKOŁA – NOWY START jest jednym z elementów budowania nowej marki w zakresie edukacji, próbą wykorzystania skutków reformy edukacji do stworzenia nowoczesnej placówki kształcącej młodych ludzi świadomych swoich mocnych i słabych stron, cechujących się odwagą do szukania nowych rozwiązań, posiadających nie tylko wiedzę, ale i kompetencje kluczowe niezbędne do funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie, biegle posługujących się językiem angielskim i świadomych znaczenia wielojęzyczności w dzisiejszym świecie. 

Chcielibyśmy, aby nasza szkoła wyróżniała się najwyższą jakością oferty edukacyjnej, nauczycielami stosującymi najnowsze metody, pokazującymi uczniom swoim przykładem, że uczymy się przez całe życie.

W projekt zaangażowanych będzie 14 pracowników szkoły, w tym czterech anglistów, jeden germanista, nauczyciele geografii, biologii, matematyki, wychowania fizycznego, historii, języka polskiego, dyrektor szkoły oraz sekretarka.

Wszyscy uczestnicy mają bardzo silną motywację do własnego rozwoju, mają dobre relacje z uczniami oraz są mocno zaangażowani w kreowanie nowej szkoły.

Projekt zaplanowany jest na dwa lata. W pierwszym roku realizacji pierwszy semestr poświęcony będzie na przygotowanie językowe i kulturowe uczestników do udziału w kursach za granicą oraz szkolenia nauczycieli z wykorzystania możliwości platformy e-Twinning. Uczestnicy kursu stworzą w szkole Profesjonalną Społeczność Uczącą Się, w ramach której będą uczyć się od siebie nawzajem w ramach m.in. szkoleń, warsztatów i lekcji otwartych. 

W roku 2021 odbędą się szkolenia językowe General English, metodyczne szkolenia językowe, kursy CLIL oraz dwie mobilności typu job shadowing. Dwa ostatnie będą przygotowaniem do wprowadzenia nauczania dwujęzycznego w szkole, a także umożliwią kadrze kierowniczej poznanie rozwiązań stosowanych w szkołach europejskich oraz przeniesienie najlepszych z nich na grunt naszej placówki. 

Również w 2021 nauczyciele biologii, geografii i matematyki uzyskają kwalifikacje językowe uprawniające ich do prowadzenia zajęć w oddziałach dwujęzycznych. Powstaną pierwsze scenariusze lekcji oraz zajęcia innowacyjne wykorzystujące wiedzę, umiejętności i doświadczenie zdobyte na kursach. W roku 2022 szkoła będzie gotowa na rozpoczęcie formalności związanych z otwarciem oddziałów dwujęzycznych.

Działania projektowe pozwolą dużej grupie nauczycieli nabyć lub rozwinąć znajomość języka angielskiego, poznać nowe rozwiązania metodyczne, które będa mogli wykorzystać w pracy z uczniami. Znajomość języka umożliwi nauczycielom zdobywanie wiedzy oraz materiałów dydaktycznych dostępnych w języku angielskim. Powstaną innowacje pedagogiczne, które będą wdrażane na lekcjach języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, historii i W-Fu.

Wszystko to bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości pracy szkoły. Dzięki kursom nauczyciele będą czuli się pewniej posługując się językiem angielskim, co sprawi, że jeszcze chętniej będą angażować się w projekty międzynarodowe w ramach eTwinning oraz Erasmus+, dzięki czemu działaniami będzie można objąć większą liczbę uczniów, co z kolei wpłynie na ich rozwój kompetencji językowych i innych kompetencji kluczowych. To właśnie realizując projekty uczniowie mają możliwość rozwijania kompetencji miękkich i dostrzegania mocy współpracy. Podobnie nauczyciele – wyjście z własnej strefy komfortu, wspólna praca nad projektem, lekcje otwarte, zaangażowanie w budowanie marki szkoły może bardzo pozytywnie przełożyć się na poczucie wspólnoty, a poczucie wpływu na kreowanie własnego miejsca pracy to podstawowy element wpływający na zaangażowanie pracowników. 

Nauczyciele stale podnoszący swoje kompetencje to doskonały wzór dla uczniów, jako, że dzieci i młodzież uczą się głównie poprzez przykład. Aby zaszczepić w młodzieży chęć do współpracy, należy samemu poznać i uznać korzyści, jakie przynosi, aby rozwijać umiejętność kształcenia się przez całe życie, samemu trzeba się kształcić.

Poprzez wprowadzenie nauczania dwujęzycznego szkoła stworzy uczniom możliwość wykorzystania języka obcego w jego funkcji poznawczej, a nie tylko komunikacyjnej.

Projekt będzie zalążkiem tworzenia i utrzymania w naszej szkole dynamicznego, interaktywnego środowiska do nauki, w którym edukator nie jest nauczycielem tylko przewodnikiem, a uczniowie kreatywnie angażują się i biorą odpowiedzialność za swój proces uczenia się. 

Poprzez inspiracje pochodzące z wielu różnych europejskich centrów kształcenia (Irlandia, UK, Malta, Hiszpania) oraz współpracę z partnerskimi liceami z Francji i Włoch, pomoże nam znaleźć własną ścieżkę rozwoju, która umożliwi wykształcenie u naszych uczniów kompetencji XXI wieku, co w połączeniu ze znajomością języka da uczniom podstawy do ich dalszego rozwoju na wybranym przez siebie kierunku, a także umożliwi naszym absolwentom poruszanie się w środowisku międzynarodowym i sprawi, że będą pożądanymi pracownikami na europejskim rynku pracy.

Współpracujemy z: