rozmiar tekstu
Strona główna > Zmiana trybu funkcjonowania Szkoły od dnia 19 października 2020 roku

Zmiana trybu funkcjonowania Szkoły od dnia 19 października 2020 roku

 

Zarządzenie nr 7/2020/2021

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

z dnia 16 października 2020 roku

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 19.10.2020r.  na czas nieoznaczony

 

     Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                    z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami .

Zarządzam :

 • 1.

W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie „żółtej ” wprowadzam z dniem 19.10.2020 r.,  na czas nieoznaczony częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły – nauczanie hybrydowe.

 • 2.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

 1. Od 19 października 2020 r., zajęcia dydaktyczne w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu odbywają się w sposób zapewniający, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie zajęć przez każdego ucznia zarówno w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym w systemie zmienności dwutygodniowej.
 2. Od 19 października 2020 r. do  30 października 2020 r. w klasach I i III Liceum zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole (stacjonarnie) zgodnie z planem lekcji. Klasy II odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość);
 3. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w szkole zgodnie z planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, z wyjątkiem osób przebywających na kwarantannie. Możliwa jest zmiana terminu w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym.
 4. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem;
 5. Przerwy lekcyjne nie ulegają zmianom;
 6. Uczniów i pracowników przebywających na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny i przestrzeganie wdrożonych procedur bezpieczeństwa;
 7. Praca psychologa i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;
 8. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania
  z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej;
 9. Lekcja online trwa 30 minut + 15 minut praca własna ucznia (nauczyciel pozostaje do  dyspozycji uczniów – pytania, konsultacje itp.);
 10. Wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia w budynku szkolnym.
 11. Frekwencja na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisywana jest
  w e-dzienniku jako nz– zdalne nauczanie obecny lub „-„ zdalne nauczanie nieobecny, „s” spóźnienie;
 12. Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, biorą udział w lekcji w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy.
 • 3.

Zobowiązuję nauczycieli do przeanalizowania i ewentualnej  modyfikacji programów nauczania. Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły do dnia 21.10.2020 r. za pomocą służbowej poczty elektronicznej.

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Współpracujemy z: