rozmiar tekstu
Strona główna > Organizacja nauki w dniach 22.10-31.10. 2020

Organizacja nauki w dniach 22.10-31.10. 2020

Zarządzenie nr 8/2020/2021

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

z dnia 21 października 2020 roku

w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 22.10.2020r. do 31.10.2020 r  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                            i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Poz. 1386)

Zarządzam :

 • 1.

Za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zawieszam zajęcia w IX Liceum Ogólnokształcącym im Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu  na czas oznaczony  ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i zagrożone zdrowie uczniów.

 • 2.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

 1. Od 22 października 2020 r. do 31 października 2020 r., zajęcia dydaktyczne                                w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu odbywają się  w trybie zdalnym.
 2. Zajęcia rewalidacyjne i inne wynikające z pomocy psychologiczno pedagogicznej, w tym nauczanie indywidualne prowadzone są zgodnie z planem w trybie zdalnym.
 3. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem;
 4. Przerwy lekcyjne nie ulegają zmianom;
 5. Praca psychologa i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;
 6. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania
  z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej;
 7. Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z planem lekcji na terenie budynku szkolnego.
 8. Lekcja online trwa 30 minut + 15 minut praca własna ucznia (nauczyciel pozostaje do  dyspozycji uczniów – pytania, konsultacje itp.);
 9. Frekwencja na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisywana jest
  w e-dzienniku jako nz – zdalne nauczanie obecny lub „-„ zdalne nauczanie nieobecny, „s” spóźnienie;
 10. Zasady oceniania nie ulegają zmianie-  zgodne ze Statutem;
 11. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli będą organizowane w miarę możliwości kadrowych wg następującej procedury:
 12. Nauczyciel uczący danego przedmiotu.
 13. Nauczyciel uczący w danym oddziale.
 14. Aby zapewnić higienę pracy i nauki uczniów realizujących tryb zdalny z wykorzystaniem komputerów i internetu, wiecdyrektor nie będzie przydzielał nieefektywnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 15. Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, biorą udział w lekcji w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy.
 16. Rodzice mają umożliwiony kontakt z wychowawcami i nauczycielami w ramach konsultacji za wcześniejszym umówieniem za pośrednictwem e-dziennika.
 • 3.

Zobowiązuję nauczycieli do przeanalizowania i ewentualnej  modyfikacji programów nauczania. Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia        z dyrektorem szkoły do dnia 26.10.2020 r. za pomocą służbowej poczty elektronicznej.

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ewelina Stasik

Współpracujemy z: