rozmiar tekstu
Strona główna > Powrót do szkoły

Powrót do szkoły

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

od 17 maja 2021 r. stopniowo wracamy do nauki stacjonarnej. Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi bardzo się za Wami stęsknili i cieszą się ze spotkania z Wami. W związku z tym, że powrót do stacjonarnego trybu nauki, będzie dla Was trudny, wszyscy chcemy Wam ten czas ułatwić. Nie będziemy  przeprowadzać dodatkowych sprawdzianów, testów. Chcemy, abyście poczuli się dobrze i bezpiecznie.

Ewelina Stasik

Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu

 

Zapoznajcie się z zasadami powrotu do szkoły:

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. W związku z ograniczeniem w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych zajęcia edukacyjne w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu w dniach 17 maja 2021 roku  do  30 maja 2021 r. odbywać  się będą w taki sposób, że:

1)  nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia odpowiednio w szkole, placówce lub centrum oraz

2)  co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Zgodnie z podziałem, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie zajęć edukacyjnych przez każdego ucznia zarówno w sposób określony w ust. 1 pkt 1, jak i w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ustala się następujący harmonogram prowadzenia zajęć:

1) W dniach 17 maja 2021 r. do 23 maja zajęcia edukacyjne w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu prowadzone będą w trybie stacjonarnym – na terenie szkoły, dla klas:

                       2 AG, 2 BG, 2 CG, 2DG, 2 EG, 2FG oraz 2 CP i 2 EP ( 208 uczniów)

w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dla klas:

                       2 AP,2 BP, 2DP oraz 1TP,1 M, 1L,1 EP ( 208 uczniów)

2) W dniach 24 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. zajęcia edukacyjne w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu prowadzone będą

w trybie stacjonarnym- na terenie szkoły, dla klas:

                 2 AP, 2 BP, 2DP oraz 1TP,1 M, 1L, 1 EP (208 uczniów)

w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dla klas:

                 2 AG, 2 BG, 2 CG, 2DG, 2 EG, 2FG oraz 2 CP i 2 EP (208 uczniów).

 1. Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia,  organizuje  dla tych uczniów zajęcia  w szkole lub umożliwia  tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
 2. Dla uczniów, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Rodzice lub pełnoletni uczeń składają do dyrektora umotywowaną prośbę o umożliwienie realizacji zajęć na terenie szkoły. Dyrektor rozpatruje prośbę w ciągu  48 godzin.                                                                                      Organizacja pracy szkoły:
 1. Organizacja pracy szkoły w dniach 17.05.2021 r. – 30.05.2021 r. przedstawia się następująco:
 • Zajęcia dydaktyczne w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu prowadzone w trybie zdalnym odbywają się za pomocą platformy Google Classroom;
 • Zajęcia rewalidacyjne i inne wynikające z pomocy psychologiczno – pedagogicznej,           prowadzone są zgodnie z planem w trybie określonym harmonogramem 1 ust.2;
 • Nauczanie indywidualne odbywa się w trybie zdalnym.
 • Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem;
 • Przerwy lekcyjne nie ulegają zmianom;
 • Psycholog i pedagog szkolny oraz doradca zawodowy pracują stacjonarnie;
 • Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania
  z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej;
 • Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z planem lekcji na terenie budynku szkolnego W wyjątkowych przypadkach (uwarunkowanych brakiem zajęć w oddziałach odbywających lekcje w trybie stacjonarnym, kwarantanna) wykonują pracę zdalną po złożeniu wniosku do dyrektora szkoły.
 • Dyżury międzylekcyjne ustalane są na okres jednego tygodnia.
 • Na terenie szkoły obowiązują wytyczne sanitarne i procedury bezpieczeństwa wprowadzone ZARZĄDZENIEM NR 35/2019/2020 Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu.
 • Lekcja online trwa 30 minut + 15 minut praca własna ucznia (nauczyciel pozostaje do  dyspozycji uczniów – pytania, konsultacje itp.);
 • Frekwencja na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisywana jest
  w e-dzienniku jako:

nz – zdalne nauczanie obecny

„-„ zdalne nauczanie nieobecny,

„s” spóźnienie

Frekwencja na lekcjach w czasie stacjonarnego  nauczania zapisywana jest
w e-dzienniku jako:

 • – obecny

„-„   – nieobecny,

„s”  – spóźnienie

 • Sposób usprawiedliwiania nieobecności uczniów nie ulega zmianie- zgodny ze Statutem.
 • Zasady oceniania nie ulegają zmianie-  zgodne ze Statutem;
 • Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli będą organizowane w miarę możliwości kadrowych wg następującej procedury:
 1. Nauczyciel uczący danego przedmiotu.
 2. Nauczyciel uczący w danym oddziale.
 • Aby zapewnić higienę pracy i nauki uczniów realizujących tryb zdalny z wykorzystaniem komputerów i internetu, wicedyrektor nie będzie przydzielał nieefektywnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 • Zebrania z rodzicami prowadzone będą online za pomocą platformy Google Classroom.
 • Rodzice mają umożliwiony kontakt z wychowawcami i nauczycielami w ramach konsultacji za wcześniejszym umówieniem za pośrednictwem e-dziennika.

 

Współpracujemy z: