rozmiar tekstu
Strona główna > Wytyczne sanitarne obowiązujące od 17 maja 2021 r.

Wytyczne sanitarne obowiązujące od 17 maja 2021 r.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół ponadpodstawowych

 Organizacja zajęć w szkole

Ogólne zasady:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 1. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 1. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 2. Opiekunowie mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:     a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki – rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 4. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.
 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), kieruje ucznia do gabinetu pielęgniarki szkolnej, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 7. W miarę możliwości, jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali,
 8. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
 • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwości, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk – przez pracodawcę.
 1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 4. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga jest umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.
 5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 7. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

 1. Podczas korzystania z szatni, należy stosować zasady dystansu społecznego.
 2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (chirurgicznej).
 3. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole, nie powinny odbywać się w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, tylko po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
 4. Osoby przebywające w bibliotece muszą zachować od siebie odpowiedni dystans –
  co najmniej 1,5 m.
 5. Przed wejściem do biblioteki należy użyć płynu do dezynfekcji rąk oraz czynność tę powtórzyć przy jej opuszczaniu.
 6. Przed zwróceniem książek do biblioteki należy je odpowiednio przygotować: książkę należy przynieść w woreczku z włożoną do środka kartką z imieniem, nazwiskiem, klasą oraz datą zwrotu.
 7. Przygotowaną zgodnie w/w opisem książkę należy odłożyć w wyznaczonej strefie zwrotu znajdującej się w bibliotece biblioteki. Zgłosić fakt zwrócenia książki bibliotekarzowi.
 8. Bibliotekarz zobowiązany jest odłożyć przyjęte książki na okres minimum 3 dni do skrzyni lub pudła. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 9. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV z uwagi na to, iż światło UV ma szkodliwy wpływ na materiały, z których wykonane są książki.
 10. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 11. Zabrania się samodzielnego korzystania z księgozbioru oraz z urządzeń multimedialnych.
 12. Podczas wypożyczania książek należy oczekiwać w odpowiedniej odległości
  od wyznaczonej strefy wypożyczenia, aż bibliotekarz umieści w niej dany egzemplarz.
 13. Gabinet profilaktyki zdrowotnej dostępny jest dla uczniów w godzinach jego pracy. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: dystans społeczny, osłona ust i nosa.
 14. Dyrektor na wniosek rodziców/opiekunów prawnych uczniów z chorobami przewlekłymi, dla których konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków ostrożności w związku z ryzykiem zachorowania, dostosuje warunki do potrzeb ucznia ( w miarę możliwości).
 15. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 16. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadamiprawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 1. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych- jadalnia, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach  i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5m, Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 2. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 3. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
 4. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Wszyscy pracownicy powinni znać i przestrzegać zasad wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 1. Pracownicy powyżej 60. roku życia nie będą angażowani w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.
 2. W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 1. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 2. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 3. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. Obowiązują zapisy ZARZĄDZENIA NR 35/2019/2020 Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu z dnia 31.08.2020 r. w sprawie procedur organizacji szkoły w czasie pandemii Covid-19.

Załączniki – instrukcje

 1. a) mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

 1. b) dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 1. c) prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 1. d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 1. e) wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

 

 

 

 

Współpracujemy z: