rozmiar tekstu
Strona główna > II Międzyszkolny konkurs historyczno – regionalny

II Międzyszkolny konkurs historyczno – regionalny

IX Liceum Ogólnokształcące in. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu 

zaprasza uczniów klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej  do udziału w:

II Międzyszkolnym konkursie historyczno – regionalnym z cyklu:

„Zamki Jury Krakowsko – Częstochowskiej”

Ogrodzieniec – Mirów – Bobolice, który odbędzie się w formie online dnia:

20 kwietnia    2022 roku o godz. 10:00

Regulamin II Międzyszkolnego konkursu historyczno – regionalnego z cyklu: „Zamki jury krakowsko – częstochowskiej” – Ogrodzieniec – Mirów – Bobolice

§ 1 

 1. Organizatorem konkursu jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu.
 2. Koordynatorami konkursu są nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu – dr Leszek Śliwiński, mgr Izabela Dobrzyńska, mgr Grzegorz Szafraniec

§ 2 

 1. Celem konkursu jest:
 • Rozwijanie zainteresowań historycznych.
 • Poznawanie historii regionu i okolic.
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystania środków masowego przekazu.

§ 3

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII  szkoły podstawowej z terenu regionu. (Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Mysłowice, Czeladź, Katowice)

2.     Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, przesyłając na adres e –mail Organizatora wypełnione dokumenty:

 •  Zgłoszenie (Z),
 • Oświadczenie nauczyciela przygotowującego do konkursu (RODO/N),
 •  Oświadczenie uczestnika (RODO/U) wypełnione przez opiekuna

3.     Zgłoszenie szkoły i uczestników do konkursu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Zgłoszenie uczestników wraz ze skanem wypełnionych dokumentów
  (w załączniku)  należy przesyłać do dnia 18 kwietnia 2022 r.
    na adres e-mail: konkurszamki@ixlo.sosnowiec.pl

§ 4 

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I:

· wykonanie prezentacji multimedialnej nt.; „Zamki Jury Krakowsko – Częstochowskiej”;

·    prezentacja dotyczyć ma jednego, dowolnie wybranego przez uczestnika zamku spośród wszystkich zamków Jury Krakowsko – Częstochowskiej;

·       prezentację należy przesłać na adres e-mail: konkurszamki@ixlo.sosnowiec.pl  do 18 kwietnia 2022 r.

Etap II:

·   test wiedzy  pt. „Zamki Jury Krakowsko – Częstochowskiej” – „Ogrodzieniec – Mirów – Bobolice , który odbędzie się online dnia 20 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00; link do testu zostanie wysłany na adresy mailowe uczestników w dniu konkursu

 1. W dniu poprzedzającym konkurs zostanie wysłany link kontrolny
  do testu,
 2. Do etapu pisemnego  uczestników obowiązuje wiedza dotycząca zamków  w Ogrodzieńcu, Mirowie i Bobolicach, ich historii, architektury, właścicieli,
 3. Rekomendowane przez organizatorów strony internetowe: http://zamki.res.pl/jura.htm  http://zamkijurajskie.pl/

http://www.jura.poszukiwania.pl/

§ 5

 1. Na wynik konkursu składa się suma punktów uzyskanych za prezentację multimedialną i za test wiedzy.
 2. W przypadku prezentacji multimedialnej jury oceniać będzie:

a)     oryginalność pomysłu

b)    treść prezentacji

c)     umiejętność posługiwania się programem

d)    ogólne wrażenie

§ 6 

 1. Liczba uczestników – maksymalnie 10 osób ze szkoły.

 § 7 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 22 kwietnia 2022  r.
 2. Dla laureatów przewidziane są nagrody i dyplomy.

§ 8 

1.     Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania prezentacji multimedialnych uczestników konkursu na swoich oficjalnych stronach internetowych oraz  na  oficjalnych  profilach  w  mediach  społecznościowych  w  celach  informacyjnych i  promocyjnych.

2.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania wyników konkursu na swoich oficjalnych stronach internetowych oraz na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych w celach informacyjnych i promocyjnych.

§ 9

1.     Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, ich opiekunów oraz dyrektorów szkół biorących udział konkursie jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.     Inspektorem ochrony danych osobowych w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu jest Przemysław Szewczyk  – kontakt mailowy: p.szewczyk@cuwsosnowiec.pl

3.     Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

4.     Podanie  danych  osobowych  ma  charakter    dobrowolny, ale  jest  niezbędne  od  udziału w konkursie.

5.     Uczestnikom, ich opiekunom oraz dyrektorom szkół biorących udział w konkursie, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, są oni uprawnieni do:

·       sprostowania udostępnionych danych;

·       usunięcia przedmiotowych danych;

·       ograniczenia ich przetwarzania;

·       przenoszenia danych;

·       wniesienia sprzeciwu;

·       cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 1. Organizator będzie zbierał od uczestników, ich opiekunów oraz dyrektorów szkół biorących udział w konkursie następujące dane:

·       imię i nazwisko;

·       wiek;

·       adres e-mail;

·       numer telefonu

·       nazwa szkoły do której uczęszcza uczestnik

7.     Uczestnikom, ich opiekunom oraz dyrektorowi szkoły biorącej udział w konkursie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu na stronach internetowych Organizatora, współorganizatorów oraz partnerów konkursu.

9.     Dane uczestników konkursu oraz ich opiekunów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem udostępnienia wynikającego z przepisów prawa.

10.  Dane uczestników konkursu oraz ich opiekunów będą przechowywane przez okres trwania konkursu do momentu wyłonienia laureatów i przekazania nagród.

11.  Dane uczestników konkursu oraz ich opiekunów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

12.  W imieniu niepełnoletniego uczestnika konkursu pisemne oświadczenie składa rodzic albo opiekun prawny.

 § 10

1.     Wszelkie informacje o konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do Regulaminu.

2.     W przypadku jakichkolwiek sprzeczności decydują postanowienia Regulaminu.

3.     Organizator konkursu ma prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu

Współpracujemy z: