rozmiar tekstu
Strona główna > Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

Doradcą zawodowym  jest:

mgr Anna Malczewska

Godziny pracy :

wtorek 10:35 – 14:35

środa  10:35 – 12:05

Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy:

 1. Diagnozowanie uzdolnień uczniów, ich cech osobowych, psychofizycznych.
 2. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc        w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 3. Zbieranie, udostępnianie i aktualizowanie informacji edukacyjnych oraz zawodowych odpowiednich dla danego poziomu kształcenia.
 4. Pokazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji dotyczących:
  1. oferty rynku pracy,
  2. gałęzi rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  3. wykorzystania posiadanych uzdolnień przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
  4. alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,
 5. Udzielanie indywidualnych oraz grupowych wskazówek i porad uczniom i rodzicom.
 6. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania własnej kariery i podjęcia najlepszej pracy zawodowej.
 7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę.
 8. Organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, dla nauczycieli, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami.
 9. Współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki.
 10. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 11. Wspieranie działań szkoły mających na celu jak najlepszy rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów.

Współpracujemy z: