rozmiar tekstu
Strona główna > Matematyka bez granic

Matematyka bez granic

Ideą Międzynarodowego Konkursu  „Matematyka bez granic”  jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy:

 • krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata,
 • szkołami danego regionu,
 • matematyką i językami obcymi,
 • szkołami publicznymi i niepublicznymi,
 • samymi uczniami.

Konkurs ma na celu podniesienie:

 • zainteresowania uczniów matematyką,
 • poziomu pracy w grupach,
 • stopnia zaangażowania wszystkich uczestników grup w realizacji wspólnie ustalonego celu,
 • własnej inicjatywy i rozwijanie twórczej aktywności uczniów,,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupach,
 • stopnia opanowania języków obcych.

Wyciąg z regulaminu Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic”

1. W konkursie biorą udział całe klasy:  wersja Junior (klasy piąte i szóste szkół podstawowych), wersja Senior (klasy ósme szkół podstawowych i klasy pierwsze szkół ponadpodstawowych).

2. Udział w konkursie (w kolejnej edycji) zgłaszany jest zgodnie z terminarzem obowiązującym w danej edycji za zgodą całej klasy, nauczyciela matematyki i dyrektora szkoły na formularzu przygotowanym przez KKO MK „MBG”. Podpisany i opatrzony pieczęcią formularz powinien być przesłany pocztą tradycyjną na adres najbliższego RKO MK „MBG” bądź na adres KKO MK „MBG”.

3. Etap wstępny odbywa się zgodnie z terminarzem obowiązującym w danej edycji i jest przeprowadzany przez nauczycieli matematyki w danej szkole. Zadania wstępne wraz ze schematem oceniania i kluczem rozwiązań otrzymują nauczyciele koordynujący przebieg konkursu w szkole pocztą elektroniczną. Zadania z etapu wstępnego są treningiem do rozwiązywania zadań finałowych. W ustalonym przez siebie terminie uczniowie powinni spróbować samodzielnie, dzieląc się na odpowiednie podzespoły, rozwiązać zadania wstępne. Rozwiązane zadania sprawdza nauczyciel matematyki i ocenia według otrzymanego klucza. Powinien on również omówić sposoby rozwiązania podane przez uczniów, wskazać błędy, przedstawić możliwe prawidłowe rozwiązania.

4. Stopień trudności i liczba zadań konkursowych zależą od kategorii wiekowej uczestników (8 zadań dla klas piątych, 9 zadań dla klas szóstych szkoły podstawowej, 10 dla klas ósmych, 13 dla klas pierwszych szkół ponadpodstawowych).

5. Pierwsze zadanie podawane jest w języku obcym (angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim). Należy je przetłumaczyć, rozwiązać i rozwiązanie podać w wybranym języku obcym.

6. W rozwiązaniu zadań konkursowych uczestniczy cała klasa (np. pracując w odpowiednio dobranych grupach).

7. Oceniana jest również strona graficzna i estetyka przedstawionych rozwiązań.

8. Uczniowie mogą korzystać za słowników językowych, przyborów geometrycznych, nożyczek, kredek i flamastrów.

9. Podczas zawodów finałowych nadzór nad klasami-uczestnikami konkursu sprawują wyłącznie nauczyciele, którzy nie uczą matematyki ani języków obcych w danej szkole.

10. Etap finałowy konkursu każdego roku odbywa się w tym samym dniu w ponad 27 krajach świata. Polega on na pisemnym, samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych.

11. Prace uczestników konkursu z etapu finałowego są sprawdzane przez członków Komisji Sprawdzających powoływanych przez Regionalne Komitety Organizacyjne MK „MBG”.   W skład komisji wchodzą nauczyciele koordynatorzy szkolni konkursu z każdej szkoły biorącej udział w konkursie (lub wyznaczeni przez dyrektora szkoły inni nauczyciele matematyki lub języków obcych).

12. Obowiązkiem szkoły przystępującej do konkursu jest oddelegowanie nauczyciela do sprawdzania prac konkursowych w Komisji Sprawdzającej prace, w dniu podanym przez Przewodniczącego RKO MBG.

13. Przewodniczący Regionalnego Komitetu Organizacyjnego może zdyskwalifikować uczestników szkoły w przypadku braku w komisji sprawdzającej nauczyciela TEJ PLACÓWKI (nieobecność nieusprawiedliwiona). Prace takiej szkoły nie będą sprawdzane ani oceniane przez komisję w danej edycji konkursu.

Terminarz XXXIII MK “MBG” Senior edycja (2021/2022)

 1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2021 roku
 2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2022 roku
 3. Finał: 10 marca 2022, godzina 10:00-11:30

Terminarz MK “MBG” Junior edycja (2021/2022)

 1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2021 roku
 2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2022 roku
 3. Finał: 8 marca 2022, godzina 10:00-10:50

czerwiec: wręczenie dyplomów laureatom konkursu w regionach.

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI :

MBG SENIOR 2019/20

MBG JUNIOR 2019/20

Więcej informacji na stronie : http://www.mbg.uz.zgora.pl

PRZYKŁADOWE ZADANIA:

MbG_2019_2020_Junior

MbG_2019_2020_EF_Junior_finał

MK_MbG_2019_2020Senior

Etap wstępny Junior 2021

Etap wstępny Senior 2021

Etap wstępny Senior 2022: MK_MbG_2021_2022_EW_Senior_zad_KB_24–01-2022-final

HONOROWY PATRONAT: 

  PREZYDENT MIASTA SOSNOWIEC

PARTNERZY KONKURSU  w edycji 2022 :

Polskie Towarzystwo Matematyczne

 

 

 

 

Regionalny Komitet Organizacyjny MK MBG w woj. śląskim:

 • region wschodnio-śląski (JUNIOR, SENIOR), region północno-śląski (JUNIOR):   Katarzyna Budziłek-Jurek, IX LO w SOSNOWCU
 • region północno-śląski (SENIOR): Marta Heblik, KCEZ Katowice
 • region zachodnio-śląski (JUNIOR, SENIOR): Małgorzata Pomykalska, SP9 Rybnik

Sprawdzanie prac konkursowych edycji 2021/2022 odbędzie się w RKO MK MBG  IX LO SOSNOWIEC, ul. Dormana 9a

Współpracujemy z: