Pedagog i Psycholog szkolny

Rok szkolny 2020/2021

Pedagog szkolny
mgr Beata Frączek

Godziny pracy
Poniedziałek: 12:00-16:00
Środa: 08:00-11:30
Piątek: -8:00-10:30

Psycholog szkolny
mgr Justyna Jopek

Godziny pracy
Wtorek: 07:30-17:30
Czwartek: 08:00-14:00

Dla uczniów:

Jeśli masz problem, którego nie potrafisz samodzielnie rozwiązać, to możesz zwrócić się do mnie o pomoc i wsparcie. Możemy porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach, dotyczących:

 • problemów szkolnych, rodzinnych,
 • pomocy sobie lub innym,
 • radosnych i smutnych wydarzeń w Twoim życiu,
 • teraźniejszości i przyszłości,
 • lepszego poznania siebie

Zapraszam w każdej sprawie dotyczącej trudności w postępowaniu z dzieckiem – dorastającym nastolatkiem. Jest zapewne wiele spraw, które we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie nurtują Państwa jako rodziców. Oto przykładowe tematy, o których możemy porozmawiać:

 • „Jak się uczyć, żeby się nauczyć?”
 • „Jak rozmawiać, żeby mieć dobry kontakt z dzieckiem ?”
 • „Jak rodzice mogą kształtować pozytywną samoocenę i wiarę w siebie u własnego dziecka?”
 • „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami – swoimi i dziecka ?”
 • „Jak stawiać dziecku granice w jego postępowaniu i oczekiwaniach ?”
 • „Jak radzić sobie ze stresem i pomóc w tym dziecku ?”
 • „Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe ?”
 • „Negocjacje i mediacje w wychowywaniu dziecka”
 • „Jak rozpoznać potrzeby dziecka i umiejętnie je zaspokoić ?”
 • „Jak skutecznie dyscyplinować dziecko ?”
 • „Jak zachęcać dziecko do samodzielności ?”
 • „Jak rozwijać u dziecka umiejętność współpracy ?”
 • „Jak skutecznie prowadzić działania wychowawcze i profilaktyczne związane z
 • przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji odurzających, substancji
 • psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych ?”
 • „Jak budować u dziecka postawę prozdrowotną i zdrowy styl życia?”


1. 10.05.2018

Każdy miesiąc przynosi nowe działania profilaktyczne. Za nami kolejne warsztaty z cyberprzemocy. Ponadto, licealiści brali udział w zajęciach pt: "Nie tylko alkohol rodzi przemoc", które prowadził st. sierż. Rafał Kolasa z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Uczniowie klasy III a realizują ostatni etap programu "Klasa bez problemu.

2. 14.03.2018:

Marzec to kolejny miesiąc wzmożonych działań profilaktycznych. Uczniowie klas II gimnazjalnych realizują program "Znajdź właściwe rozwiązanie". Licealiści biorą udział w ogólnopolskim konkursie pt.: "Szkoła wolna od używek". Wspólnie z pedagogiem szkolnym, przy użyciu metod kreatywnego myślenia, przygotowują projekt edukacyjny dotyczący profilaktyki uzależnienia od alkoholu, tytoniu oraz środków psychoaktywnych wśród młodzieży.
Uczniowie klas III oddziału gimnazjalnego, razem z trenerami Epsilon- u, przeprowadzają działania pod nazwą "Klasa bez problemu".
Jednym słowem- dzieje się :-)

3. WARSZTATY PROFILAKTYCZNE I PSYCHOEDUKACYJNE

Po raz kolejny w tym roku szkolnym odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dla uczniów. Tym razem zaprzyjaźnieni trenerzy przeprowadzili zajęcia pod nazwą „Klasa bez problemu” w klasach licealnych

REALIZOWANE PROGRAMY:

1. "Klasa bez problemu". Program profilaktyczny realizowany w klasach licealnych

Klasa jest grupą osób o różnym poziomie dojrzałości emocjonalnej, różnych doświadczeniach życiowych. Czasem pomimo olbrzymich starań wychowawcy w klasie zaczynają oddziaływać procesy, których efektem jest nieprawidłowe funkcjonowanie klasy. Najczęstszymi problemami i powodami takiego stanu rzeczy jest łamanie zasad grupowych, przemoc, konflikty między uczniami jak i między nauczycielami a uczniami, jak również niedobór współpracy rodziców ze szkołą.

Program zawiera elementy systemowej pracy poprzedzone diagnozą najważniejszych trudności grupy, w oparciu o którą następują działania korekcyjne, a wychowawca otrzymuje stałe, merytoryczne wsparcie.

Cel programu: Integracja zespołu, budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w klasie, zapobieganie odrzuceniu.

Metody: Praca odbywa się w oparciu ćwiczenia psychoedukacyjne oraz dramowe, w których uczniowie mają okazje poznać się lepiej, współdziałać w losowo dobranych mniejszych grupach, opracować właściwe formy zachowania w klasie.
Epsilon

Stowarzyszenie Epsilon Plus
Centrum  Edukacji  i  Profilaktyki
systemowe działania  w  dziedzinie profilaktyki społecznej

2. "Golden Five" realizowany w klasach drugich oddziału gimnazjalnego

Cel ogólny:

Stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

Cele szczegółowe:
- Dostarczenie nauczycielowi narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;

- Wzmocnienie integracji klasy;
- Poprawa klimatu klasy, co powinno przyczynić się do polepszenia frekwencji, budowania więzi ze szkołą, osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz w zakresie umiejętności życiowych, poprawy relacji interpersonalnych.
ROM- E METIS w Katowicach

3. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” realizowany we wszystkich klasach

Program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat.

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych.  Zaletą programu jest jego elastyczność i prostota zastosowania.
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

4. "Znajdź właściwe rozwiązanie" realizowany we wszystkich klasach

Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży. Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów.

5. "Nie piję, bo tak!" realizowany w klasach gimnazjalnych

Celem programu jest zapobieganie problemu alkoholizmu.

SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

W listopadzie w ramach działań pedagoga szkolnego i współpracy z ROM- E METIS w Katowicach odbyło się szkolenie pn: Interwencja wychowawczo- profilaktyczna, które przeprowadziła Grażyna Cybula

Informacje

Wybrane instytucje wspomagające szkołę i dom:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Białostocka 17, 41-219 Sosnowiec
  tel. (32) 263 30 34
 • Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „Kompas” ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin
  tel. (32) 730 04 44
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia ul. Karola Szymanowskiego 5a, Sosnowiec
  tel.(032) 298 93 87
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 21, Sosnowiec
  tel. (032) 298 00 49
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3-go Maja, Sosnowiec
  tel.(032) 296 22 01 Punkt
 • Terenowy nr 1 ul. Kisielewskiego 4, 41-219 Sosnowiec
  tel. (32) 263 18 30
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka Pl. Kościuszki 5, 42-200 Sosnowiec,
  tel. 266 03 87
 • Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze

Materiały dla uczniów i rodziców:

"Jak się uczyć, żeby się nauczyć?"

"Wiedza o tym, jak się uczyć jest najważniejszą umiejętnością w życiu"- Tony Buzan

Organizacja otoczenia:
Miejsce - biurko, uporządkowane (tylko zeszyt, podręcznik, przybory potrzebne do aktualnie przerabianego przedmiotu
Oświetlenie - ruchoma lampka z regulowanym kątem padania światła i oświetlenie ogólne
Temperatura - taka, by nie zwracała na siebie uwagi
Świeże powietrze - częste, krótkie wietrzenie (tlen jest niezbędny do pracy mózgu)
"Przeszkadzajki" - usunięcie rozpraszających przedmiotów (np. rzucające się w oczy plakaty), wyłączenie radia, TV (bezwzględnie), telefonu (wyłączyć sygnał dŸwiękowy), zbyt wygodny fotel (rozleniwia)

Czas nauki:
Mózg podlega dobowym cyklom aktywności i odpoczynku. Czas pierwszego wyżu aktywności trwa od godz. 6.00 – 12.30, pozwala on na bardzo efektywną naukę (rozwiązywanie trudnych, nowych, wymagających mobilizacji twórczej zadań). Po nim następuje niż intelektualny, który kończy się między 15.30 a 16.00. To dobry czas na odpoczynek. Po 16.00 znowu osiągamy wysoką sprawność intelektualną, lecz wtedy jest to lepszy czas na powtórki.

Planowanie

Ustalenie dokładnego tygodniowego harmonogramu godzin na naukę, codziennie zaczynamy od powtórzenia i odrobienia zadań domowych z bieżącego dnia.

Intensywna nauka - rozpoczyna się 5-10 minutową "rozgrzewką", potem można wydajnie pracować przez 45-60 (czasem 90) minut. Potem konieczna jest aktywność innego rodzaju (krótki relaks, parę ćwiczeń fizycznych, ułożenie kilku puzzli w obrazku, itp.). Następuje wówczas bardzo ważny proces dla zapamiętania tzw. "uleżenie wiedzy”. Wielogodzinne siedzenie nad książkami nie przyniesie oczekiwanego efektu. Zwiększenie częstotliwości krótkich przerw sprawi, że zapamiętamy więcej.
Kolejność przedmiotów - od najtrudniejszych, przedmioty ścisłe przeplatamy humanistycznymi
Powtarzanie - bez powtarzania nie ma możliwości zapamiętania. Należy powoli wydłużać czas między powtórzeniami (1 po 5 min., 2 po 2h, 3 po 24h, 4 po 4 dniach, kolejne po 7, 12, 20, 30, 90 dniach) Zawsze przed zaśnięciem – przeglądnąć notatki, tabele, wykresy, wszystko to, co było w ostatnim dniu tematem nauki lub powtórek. Pozwoli to przygotować mózg do porządkowania wiedzy podczas snu.

Znajomość organizmu i jego przygotowanie:
Właściwe dla wieku odżywianie. Dieta dla mózgu
Odpowiednia ilość godzin snu (min.8) i pory zasypiania (najpóŸniej o 23.00)
Poziom stresu - za niski powoduje rozleniwienie, za wysoki uniemożliwia uczenie się
Relaks i koncentracja przed rozpoczęciem nauki - np. głębokie wdechy i wydechy (zamknięte oczy)

Pozytywne nastawienie - dobre samopoczucie, emocje, myśli przed i w trakcie nauki, gotowość do popełniania błędów, motywacja
Znajomość swojego głównego stylu uczenia się - wzrokowcy (~40%), słuchowcy (~30%), dotykowcy (~15%), kinestetycy (~15%)

Techniki uczenia się:
Aktywne słuchanie w czasie lekcji - sprzyja mu koncentracja na tym, co mówi nauczyciel, siadanie z dala od zakłóceń, naprzeciwko nauczyciela; słuchanie tego, co (nie jak) mówi n-l; wyłapywania ważnych informacji
Aktywne uczestniczenie w lekcji - lepiej się zapamięta, gdy np. zadaje się pytania, zgłasza się, podchodzi do tablicy, wykonuje ćwiczenia
Dobre notowanie - stworzenie własnych skrótów, używanie kolorów, podkreślanie, strzałki, WIELKIE, GRUBE LITERY, rysowanie własnych schematów, mapy pojęć (rodzaj notatki)

Rola rodziców:
Wspieranie dziecka – początkowo pomoc w zorganizowaniu i wdrożeniu nowych nawyków związanych z procesem uczenia się, później monitorowanie, na ile to konieczne
Stałe kształtowanie pozytywnej samooceny i wiary w siebie u dziecka niezbędne do wytworzenia się motywacji do nauki i efektywnego uczenia się
Dbałość o właściwe odżywianie dziecka – b. ważne pierwsze i drugie śniadanie, (5 posiłków)
Kształcenie nawyków higienicznych i dbałości o własne zdrowie (sen, czynny odpoczynek, umiejętność relaksowania się)
Wspieranie w rozwijaniu zainteresowań
Wspólne spędzanie czasu – posiłki, zabawy, gry (np. planszowe), zainteresowania, wspólne planowanie wyjść, wyjazdów, rozmowy z dzieckiem o jego radościach , smutkach, planach, marzeniach
Pozwalanie dziecku na doświadczanie życia, popełnianie błędów – tylko tak można się czegoś nauczyć, traktowanie problemów jak zadań do odrobienia a porażek do wyciągania wniosków na przyszłość.