rozmiar tekstu
Strona główna > Regulamin Charytatywnego Balu Karnawałowego

Regulamin Charytatywnego Balu Karnawałowego

REGULAMIN

CHARYTATYWNEGO BALU KARNAWAŁOWEGO

W IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

W SOSNOWCU

 1. ORGANIZACJA
 1. Organizatorem Charytatywnego Balu karnawałowego jest Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Wolontariatu oraz Rada Rodziców działające w IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu.
 2. Bal odbędzie się 26 stycznia 2018 roku, na sali gimnastycznej Liceum mieszczącego się w Sosnowcu przy ul. J. Dormana 9a, w godzinach 17:00 – 22:00.
 3. Nad prawidłowym przebiegiem i bezpieczeństwem czuwać będą wyznaczeni nauczyciele, pomoc przedmedyczna oraz rodzice – przedstawiciele Rady Rodziców.
 4. Osoba przebywająca na terenie Liceum podczas Balu, z wyjątkiem pracowników szkoły oraz członków Organizatora, określana jest dalej mianem „Uczestnika”.
 1. UCZESTNICTWO
 1. Uczestnikiem balu może być  młodzież gimnazjalna, licealna, ich rodzice oraz nauczyciele.
 2. Bal jest imprezą otwartą. Wejście na zabawę możliwe jest po sprawdzeniu na liście uczestników nazwiska wchodzącego oraz grupy zorganizowanej pod opieką osoby odpowiedzialnej za jej bezpieczeństwo.
 3. Uczestnicy balu – osoby towarzyszące, zobowiązani są do posiadania i okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 4. Całość dobrowolnych wpłat za uczestnictwo w balu przeznaczona będzie na pomoc               w rozwoju sosnowieckiego Hospicjum.
 5. Małoletni Uczestnicy balu zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców/ opiekunów prawnych, dotyczącej udziału w balu, Organizatorowi.
 1. BEZPIECZEŃSTWO
 1. Organizator oraz nauczyciele pełniący dyżur opiekuńczy, mogą odmówić wstępu na Bal lub/i przebywania na nim:
 • znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa uczestników, organizatorów lub pracowników szkoły podczas Balu
 1. Zakazuje się wnoszenia przedmiotów, materiałów niebezpiecznych  i pirotechnicznych, alkoholu, środków odurzających oraz przedmiotów o dużej wartości materialnej.
 1. W przypadku niewłaściwego zachowania uczestnika Balu lub innej sytuacji nadzwyczajnej, która wynikłaby podczas jego trwania, rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego odebrania małoletniego uczestnika Balu.
 2. Rodzice/ opiekunowie prawni małoletnich uczestników, zobowiązani są do pokrycia kosztów wszelkich szkód wyrządzonych podczas balu przez swojego syna/córkę.
 3. Pełnoletni Uczestnicy balu zobowiązani są do pokrycia kosztów wszelkich szkód wyrządzonych przez siebie podczas balu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia Uczestników Balu przez innych Uczestników Balu
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Balu, zmiany w jego programie z przyczyn od niego niezależnych.
 6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa wprowadzonych ad hoc przez Organizatora w trakcie Balu w razie zaistnienia takiej potrzeby oraz zobowiązuje się do stosowania się do poleceń, w zakresie bezpieczeństwa, wydawanych przez pracowników szkoły i Organizatora.
 1. WARUNKI KOŃCOWE
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przedmioty wniesione na Bal.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnictwo w balu jest jednocześnie akceptacją treści niniejszego regulaminu, dostępnego na stronie internetowej IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu.

 

Zgoda Rodziców na uczestnictwo w balu do ściągnięcia STĄD.

Współpracujemy z: