rozmiar tekstu
Strona główna > Nabór na wolne stanowisko pracy: Sekretarz Szkoły 

Nabór na wolne stanowisko pracy: Sekretarz Szkoły 

Dyrektor
IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu

 ul. Jana Dormana 9a

ogłasza nabór na stanowisko:
Sekretarz Szkoły 

Wymagania niezbędne:

– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. 223 poz.1458) oraz art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 24 września 2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)
– preferowane wykształcenie wyższe,

Wymagania dodatkowe:
• znajomość prawa oświatowego, przepisów – Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela
• biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych);
• swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
• łatwość w redagowaniu pism urzędowych;
• znajomość programów: SIO, Vulcan.
• umiejętność interpretowania przepisów;
• umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;
• znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych;
• dyspozycyjność;
• odpowiedzialność, rzetelność , solidność;
• komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność;
• perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

Ogólny zakres obowiązków:
• prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów Ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela i innych związanych z funkcjonowaniem szkoły;
• sprawna bieżąca obsługa klientów szkoły oraz efektywne prowadzenie sekretariatu;
• prowadzenie Ksiąg Ewidencji;
• sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO, Ekspert Szkolny, OSON, GUS, PFRON;
• prowadzenie dokumentacji szkoły związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dyspozycjami dyrektora szkoły i władz nadrzędnych;
• prowadzenie rejestru działań związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
• wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb;
• prowadzenie spraw uczniowskich i nauczycielskich zgodnie z obowiązującymi przepisami o Ochronie Danych Osobowych;
• prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
• terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły;
• bieżąca obsługa poczty elektronicznej;

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV + zdjęcie,
• kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu, poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem, potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
• kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (świadectwa, dyplomy),
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
• inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
• kwestionariusz osobowy,
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn. zm., Dz.U. 2016 poz. 922)

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Szkoły lub dostarczyć pocztą / przesyłką kurierską na adres: IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, ul. Jana Dormana 9a, Sosnowiec 41- 219, w terminie do dnia 15.04.2018 r. – do godz.15.00, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: ”Konkurs na stanowisko administracyjne – Sekretarz Szkoły”. Dokumenty aplikacyjne wysyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można będzie odebrać w sekretariacie : IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu nieodebrane po 30 dniach ulegną zniszczeniu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu www.ixlo.sosnowiec.pl

Współpracujemy z: