rozmiar tekstu
Strona główna > x_Studia prawnicze

x_Studia prawnicze

Studia prawnicze
przewodnik po aplikacjach

Droga do zawodów prawniczych wiedzie głównie przez aplikacje.
Aplikacja jest to szkolenie zawodowe mające na celu przygotowanie
do wykonywania określonego zawodu prawniczego – adwokata,
sędziego itd.
Egzaminy na aplikacje korporacyjne (tj. adwokacką, radcowską,
notarialną i komorniczą) przeprowadzane są przez Ministerstwo
Sprawiedliwości. Egzaminy wstępne na aplikację ogólną przygotowuje
i przeprowadza Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Natomiast
konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną przeprowadza
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Aplikacja adwokacka
Nabór na aplikację adwokacką przeprowadza się w drodze egzaminu
wstępnego, polegającego na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru
składającego się ze 150 pytań z zakresu prawa cywilnego, karnego,
gospodarczego, handlowego i administracyjnego. Wykaz tytułów
aktów prawnych, z których wybrane stanowią podstawę opracowania
pytań testowych na egzamin wstępny jest podawany do wiadomości
przez Ministra Sprawiedliwości nie później niż 90 dni przed terminem
egzaminu wstępnego. Kandydat, który odpowiedział poprawnie na co
najmniej 100 pytań uzyskuje pozytywny wynik egzaminu i może złożyć
wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich.
Szkolenie zawodowe członków palestry trwa 3 lata. Aplikant
adwokacki odbywa aplikację adwokacką pod kierunkiem patrona
wyznaczonego przez dziekana okręgowej rady adwokackiej.
Aplikanci mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych.
Na pierwszym roku aplikacji odbywają się obowiązkowe praktyki w
sądach i prokuraturach. Rada adwokacka czuwa na przebiegiem
szkolenia aplikantów, a postępy sprawdza w formie kolokwium.
Po zakończeniu aplikacji aplikant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu
aplikacji i może przystąpić do egzaminu zawodowego, który odbywa
się raz do roku w marcu i jest przeprowadzany przez Ministerstwo
Sprawiedliwości. Istotne jest, iż zarówno egzamin wstępny, egzamin

adwokacki, jak i sama aplikacja są odpłatne. Wysokość opłaty
uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
w danym roku szkoleniowym.

Aplikacja radcowska
Zasady naboru na aplikację radcowską są takie same, jak w
przypadku aplikacji adwokackiej. Postawę prawną regulującą egzamin
wstępny, przebieg aplikacji oraz egzamin końcowy reguluje ustawa o
radcach prawnych oraz Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej.
Również w przypadku aplikantów radcowskich szkolenie trwa 3
lata. Szkolenie jest odpłatne, a jego wysokość uzależniona jest od
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku
szkoleniowym. W trakcie trwania aplikacji, młodzi adepci
zawodu uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez okręgową
izbę radców prawnych oraz praktykach w sądach, prokuraturach oraz
urzędach. W przeciwieństwie do aplikantów adwokackich – aplikanci
radcowscy zdają więcej egzaminów – z każdego przedmiotu osobno
po zakończeniu zajęć z poszczególnych przedmiotów. Egzaminy
przeprowadzane są podczas wszystkich lat szkoleniowych.
Ukoronowaniem aplikacji radcowskiej jest zaświadczenie o odbyciu
aplikacji, uprawniające do podejścia do egzaminu zawodowego.
Aplikacja notarialna
Nabór na aplikację notarialną przeprowadza się w drodze egzaminu
wstępnego. Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu
składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po 3 propozycje
odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Minister
Sprawiedliwości ogłasza wykazu tytułów aktów prawnych, które
stanowić będą podstawę do opracowania pytań testowych. Jeśli
kandydat uzyska pozytywny wynik z egzaminu wstępnego, może
ubiegać się o wpis na listę aplikantów notarialnych. Aplikacja
notarialna trwa 3 lata i 6 miesięcy i polega na zaznajomieniu
aplikanta notarialnego z całokształtem pracy notariusza. Aplikację
notarialną organizuje i prowadzi rada izby notarialnej.
Aplikant notarialny odbywa aplikację u notariusza, z którym jest
związany umową o pracę. W trakcie szkolenia aplikanci uczestniczą w
wykładach oraz odbywają praktyki sądowe z ograniczeniem do
wydziałów: cywilnych, gospodarczych, wieczystoksięgowych oraz
KRS. Praktyki w sądach trwają przez okres 6 miesięcy. Przed
upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji przeprowadza się kolokwium dla

aplikantów ubiegających się o otrzymanie upoważnienia do
wykonywania czynności notarialnych.
Aplikacja notarialna jest odpłatna. Z budżetu aplikantów pokrywane są
koszty szkolenia.
Egzamin zawodowy dla przyszłych notariuszy odbywa się raz w roku
i jest przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Aplikacja komornicza
Zasady przeprowadzania egzaminu na aplikację komorniczą określa
ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Egzamin wstępny
polega, podobnie jak w przypadku wyżej wspomnianych aplikacji
korporacyjnych na rozwiązaniu testu składającego się ze 150 pytań
jednokrotnego wyboru. Uzyskanie co najmniej 100 punktów oznacza
pozytywny wynik egzaminu.
Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta
komorniczego z całokształtem pracy komornika. Aplikacja obejmuje
zajęcia seminaryjne oraz praktyczne. Aplikanci uiszczają opłatę za
aplikację. Po pierwszym roku szkolenia aplikanci przystępują do
kolokwium, które składa się z części ustnej i pisemnej.
Ukończenie aplikacji komorniczej stwierdza się zaświadczeniem, które
upoważnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego.
Aplikacja ogólna
Zarówno egzamin na aplikację ogólną, jak i szkolenie aplikantów
przeprowadza Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Egzamin
wstępny składa się z dwóch części – testowej oraz pisemnej. Istotną
odrębnością w porównaniu do aplikacji korporacyjnych jest limit miejsc
na aplikacji określony przez Ministra Sprawiedliwości. Aplikacja
ogólna trwa nieprzerwanie 12 miesięcy i stanowi szkolenie
wstępne przed aplikacją sądową i prokuratorską. Po zakończeniu
każdego cyklu szkoleniowego aplikanci przystępują do sprawdzianu.
Po zakończeniu aplikacji ogólnej, aplikant może stosownie do
osiągniętych wyników sprawdzianu dokonać wyboru pomiędzy
aplikacją sądową lub prokuratorską.
Aplikacja sędziowska trwa 48 miesięcy. Przez pierwszy okres
aplikacji – 30 miesięcy aplikanci odbywają zajęcia w Krajowej Szkole i
praktyki. Przez następne 18 miesięcy aplikanci pełnią staż na
stanowisku referendarza sądowego. W trzydziestym miesiącu aplikacji
sędziowskiej odbywa się egzamin sędziowski składający się z części
pisemnej i ustnej. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku

egzaminu, aplikant kierowany jest na staż w charakterze referendarza
sądowego. Absolwent aplikacji sędziowskiej po ukończeniu stażu
kontynuuje pracę na stanowisku referendarza sądowego. Następnie
nabywa uprawnienie do ubiegania się o powołanie na stanowisko
sędziego sądu rejonowego.
Z kolei aplikacja prokuratorska trwa 30 miesięcy. Jej celem jest
przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu prokuratora.
Szkolenie i praktyki odbywają się w sądach, prokuraturach, zakładach
medycyny sądowej, jednostkach policji oraz urzędach kontroli
skarbowej. W ostatnim miesiącu aplikacji aplikanci przystępują do
egzaminu prokuratorskiego, który składa się z części pisemnej i
ustnej. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą otrzymania
propozycji pracy w prokuraturze w charakterze asesora. Odbycie
asesury uprawnia aplikanta do ubiegania się o powołanie na
stanowisko prokuratora.
Aplikanci KSSiP uprawnieni są do otrzymywania stypendium oraz
podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Aplikacji. Aplikacja KSSiP jest
jedyną spośród wyżej opisanych nieodpłatną aplikacją, której
uczestnicy otrzymują stypendium.

Współpracujemy z: