rozmiar tekstu
Strona główna > INNOWACJA – WSTRZYMAĆ NAUCZYCIELI, RUSZYĆ UCZNIÓW

INNOWACJA – WSTRZYMAĆ NAUCZYCIELI, RUSZYĆ UCZNIÓW

 

Kilku nauczycieli naszej szkoły zdecydowało się na realizację innowacji, która ma na celu zwiększenie skuteczności uczenia się poprzez stworzenie warunków edukacyjnych, które pozwolą uczniom  rozwijać kompetencje niezbędne każdemu człowiekowi w codziennym życiu, niezależnie od ścieżki zawodowej jaką obierze. Są nimi:  wewnątrzsterowność, umiejętność samodzielnego uczenia się –  planowania i organizowania procesu uczenia się, określania celów, określania kryteriów sukcesu, dokonywania ewaluacji własnych działań, umiejętność krytycznego myślenia, selekcjonowania informacji, współpracy, co otworzy proces uczenia się przez całe życie.

Świat, w którym dorastają nasi uczniowie jest zupełnie inny niż ten, w którym dorastali ich nauczyciele, głównie wskutek ogromnego postępu technologicznego. Szkoła – instytucja zakorzeniona w starych systemach, ma obowiązek wyposażyć uczniów w kompetencje, które pozwolą im odnosić sukcesy w ich dorosłym życiu. Najnowsze analizy wskazują na fakt, że nasi absolwenci będą pracować w zawodach, których jeszcze nie wynaleziono oraz mierzyć się z licznymi globalnymi oraz lokalnymi wyzwaniami, z jakimi nie zmierzyło się żadne z dotychczasowych pokoleń. W czasach, gdy wszelkie informacje są dostępne od ręki, w smartfonach, najważniejszym celem szkoły jest wyposażenie uczniów w umiejętność uczenia się, właściwego reagowania na nowe sytuacje, podejmowania decyzji oraz przetwarzania informacji, odróżniania faktów od opinii, tworzenia związków przyczynowo-skutkowych, zadawania pytań, krytycznego myślenia.

Ostatnie miesiące pracy zdalnej pokazały, że wielu uczniów nie potrafi samodzielnie planować swojego procesu uczenia się, a jedynym sposobem na uzyskanie odpowiedzi jest kara lub nagroda w postaci oceny. Badania neurobiologiczne sugerują, że ocenianie zewnętrzne negatywnie wpływa na motywację wewnętrzną. (Żylińska 2013). Mózg uznaje, że jeśli wykonanie czegoś wymaga nagrody, to znaczy że samo w sobie nie jest wartościowe. Założeniem innowacji zgodnie z wymaganiami podstawy programowej jest rozwijanie u uczniów ciekawości poznawczej, a także samodzielności w zdobywaniu wiedzy, tak niezbędnej w obecnej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Cechy te łatwiej rozwijać u uczniów, którym bardziej niż na wynikach testów, zależy na wiedzy, którą te testy sprawdzają.  Chcielibyśmy, aby szkoła nie tylko przygotowywała uczniów do egzaminów, ale aby robiła to w sposób ułatwiający uczniom funkcjonowanie w wymagającym świecie poza murami szkoły, aby byli przygotowani na zmiany, potrafili budować satysfakcjonujące relacje zawodowe i osobiste, znali swoje mocne i słabe strony, potrafili zarządzać swoim czasem i zasobami, wykazywali się inicjatywą, myśleli kreatywnie i innowacyjnie, wykorzystywali technologię do własnego rozwoju, aby nie bali się błędu i traktowali go jako nieodłączny element procesu uczenia się.

Chcielibyśmy aby uczniowie  byli bardziej odpowiedzialni za swoją naukę, a co za tym idzie zdobyli kompetencje umożliwiające uczenie się przez całe życie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią innowacji oraz schematami oceny opisowej zamieszczonymi poniżej:

Wstrzymać_nauczycieli_ruszyć_uczniów

PROJEKT OCENA OPISOWA

WYPOWIEDŹ USTNA – SCHEMAT OCENIANIA

WYPOWIEDŹ PISEMNA – SCHEMAT OCENIANIA

Współpracujemy z: